UPDATE FOTO: INCENDIU la un depozit de material lemnos din Teiuș. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

 • paznic

Condiții: vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat (18 ani); capacitate deplină de exercițiu; studii medii (minimum diplomă/adeverință 10 clase); vechime minimum 3 ani; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea linei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; calificare ca agent de securitate pază și ordine publică valabil – obligatoriu; cursuri de calificare specifice postului.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2022, ora 13.00

Concurs: 6 aprilie 2022, ora 14.00 – proba practică; 6 aprilie 2022, ora 15.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 25, județul Alba, telefon 0258/835.346 sau 0258/818.779, fax 0258/832.813, e-mail licsportiv@yahoo.com.

Primăria Municipiului Alba Iulia

 • consilier debutant – Direcția Juridică, Administrație Publică Locală – Compartimentul Arhivă

Condiții: studii superioare; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL): științe administrative, specializarea: administrație publică; vechime în specialitate necesară: nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2022, inclusiv, ora 15.00

Concurs: 5 aprilie 2022, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare la Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462, fax 0258/813.325.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia / Secția Neurologie

 • fiziokinetoterapeut principal

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică, cu avizul anual pe anul în curs; examen de grad principal; 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut.

 • kinetoterapeut

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică, cu avizul anual pe anul în curs; 6 luni vechime ca kinetoterapeut

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 martie 2022, între orele 09.00 și 12.00

Concurs: 29 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2022, ora 10.00 – proba practică; 6 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon 0258/820.825, fax 0258/835.729.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • referent, gr. III SSD (specialist în domeniul securității si sănătății în muncă) – Compartimentul SSM

Condiții: studii superioare de scurtă durată (Ciclul I Bologna) absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată de 3 ani organizate în baza legislației anterioare sistemului Bologna absolvite cu diplomă; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore; experiență pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată de minimum 1 an; constituie un avantaj absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, și a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 7 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 11 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

 • administrator patrimoniu, gr. III – Serviciul social

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I + II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 6 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0258/810.861.

AIUD

Primăria Municipiului Aiud

 • paznic – Serviciul Poliția Locală, Biroul ordinea și liniștea publică, paza bunurilor, protecție civilă, situații de urgență, Compartiment paza bunurilor

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 1 an; atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 12 aprilie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail: resurse@aiud.ro.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

 • inginer, gradul IA – Serviciul administrativ, Compartiment securitatea și sănătatea muncii, situații de urgență, protecție civilă

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență de inginer; minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; certificat de absolvire a cursurilor în domeniile SSM, PSI si PC sau adeverință înscriere curs

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 martie 2022, ora 14.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2022, ora 9.00 – proba practică; 12 aprilie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

 • economist, gradul IA – Compartiment financiar contabil

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în profil economic;minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; abilități de operare pe calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 martie 2022, ora 14.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 12.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2022, ora 12.00 – proba practică; 12 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

OCNA MUREȘ

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș

 • kinetoterapeut debutant

Condiții: studii superioare; autorizație de liberă practică; vechime – nu e cazul.

 • infirmieră

Condiții: studii medii/generale; curs de specialitate; vechime în muncă 5 ani.

 • asistent social principal

Condiții: studii superioare de specialitate; dovada înscrierii în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; vechime în specialitate – 5 ani.

Concurs: 4 aprilie 2022: ora 10:00: proba scrisă; 6 aprilie 2022: ora 10:00: proba interviu

Relații suplimentare: Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43 A, etajul IV, județul Alba, telefon/fax 0258/870 441, e-mail: msocnamures@yahoo.com.

BLAJ

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

 • referent de specialitate, gradul II

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 martie 2022

Concurs: 31 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare, la Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, din Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258.710.110, fax: 0258.710.014.

CUGIR

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

– administrator financiar

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime – minimum 9 ani în specialitatea studiilor absolvite.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2022, ora 14.00

Concurs: 11 aprilie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 13 aprilie 2022, ora 9.00 – proba practică; 14 aprilie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir, Str. Victoriei nr. 9, județul Alba, telefon 0258/751.028.

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • asistent medical PL – Compartiment Ambulanță socială

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; postliceale sanitare; vechime în specialitate: minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2022, ora 12.00

Concurs: 1 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, cu sediul în municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

Alte localități

Primăria comunei Ighiu

 • șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; dovada obținerii unui certificat de absolvire pentru ocupația șef serviciu voluntar pentru situații de urgentă, cod COR 541901; să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic; vechime în studii superioare absolvite cu diplomă de licență: minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Primăria Comunei Ighiu, din comuna Ighiu nr. 56, telefon 0258.844.103.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

 • șofer (0,5 normă)

Condiții: studii medii; permis auto categoriile B, C, D; fără vechime.

Concurs: 30 martie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 31 martie 2022, ora 9.00 – proba practică și proba interviu

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, str. Principală nr. 352, telefon: 0258/788.603, mobil: 0757/718.154,e-mail: sc.salciua@yahoo.com

Primăria comunei Meteș

 • asistent medical comunitar debutant – Compartimentul asistență socială

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 martie 2022

Concurs: 5 aprilie 2022, ora 10.00 – proba competențe în domeniul tehnologiei informației; 11 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 15 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Etichete:

Distribuie articolul:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole populare

Newsletter

Rămai la curent cu cele mai importante știri ale momentului.