Orchestra Română de Tineret, în concert la Alba Iulia: Eveniment de Paștele catolic, la catedrala Sfântul Mihail

Ordinul nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST este în vigoare de la 08 aprilie 2022. Fermierii români vor putea, prin acest program să acceseze fonduri pentru cumpărarea de terenuri agricole cu credite bancare garantate de stat, prin noul program Rural Invest.

Programul RURAL INVEST:  Fișa de proiect poate fi descărcată AICI.

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului RURAL INVEST, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.

Prevederi Rural Invest:

  • Garanții de stat de până la 50% din creditul accesat de fermieri
  • Credite pentru fermieri nebancabili
  • Cumpărare de pământuri – sunt puse la dispoziție fonduri pentru fermierii români.
  • Cofinanțare pentru tehnologie în agricultură și procesare

Programul RURAL INVEST 2022: Condiții de eligibiliate


Beneficiarii sunt eligibili în cadrul Programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit care acordă finanţarea;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;

d) împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

f) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Codul de procedură fiscală. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze restanţe pe care se obligă să le achite integral din facilitatea de credit aprobată.

Programul RURAL INVEST 2022: Cheltuielile eligibile la finanţare

a) achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafeţe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate;

b) achiziţia de părţi sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare;

c) investiţiile pentru dotare/retehnologizare şi automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară şi cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obţinerea de produse agricole şi nonagricole;

d) achiziţia de utilaje şi echipamente pentru beneficiarii Programului;

e) investiţiile pentru asigurarea independenţei energetice a activităţii/producţiei beneficiarilor;

f) activităţile curente de producţie pentru beneficiarii Programului;

g) activităţile curente ale producătorilor şi procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinţei de depozitare;

h) refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepţia celor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017.

Programul RURAL INVEST 2022: Bugetul alocat

Bugetul schemei de ajutor de stat aferente Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, iar numărul estimat de beneficiari este de 4.286 de beneficiari.

Programul RURAL INVEST 2022: Sprijinul maxim acordat pe exploatație

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului RURAL INVEST este de 2.500.000.000 lei.

Programul RURAL INVEST 2022: Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanţii de maximum 90% din valoarea finanţării în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022.

(2) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

(3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depăşi 15.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

(4) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor de investiţii este de 72 de luni fără posibilitate de prelungire peste această perioadă.

(5) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare.

(6) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor Programului, instituţiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin 2 rate pe an.

(7) Pentru garanţiile acordate conform alin. (1) se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).

(8) Garanţiile de stat acordate în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

(9) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii Programului.

(10) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 15.000.000 lei.

Programul RURAL INVEST 2022

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani.

Beneficiarii eligibili vor fi entități care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.

Activități eligibile propuse spre finanțare: sunt cele care se încadrează în categoria achiziției de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), achiziția de terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program.

Credite eligibile: credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, cumpărarea de părți sociale și/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei, garantate în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Etichete:

Distribuie articolul:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole populare

Newsletter

Rămai la curent cu cele mai importante știri ale momentului.